Kampania organizowana przez Logo Corega
Menu

Regulamin witryny

REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.9MILIONOWPOWODOW.PL W TYM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.9milionowpowodow.pl („Serwis”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009135 („Właściciel”).

Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś użytkownicy i usługobiorcy obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Warunki i Zasady”.

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter: informacyjny w zakresie zagadnień dotyczących Właściciela i jego produktów oraz użytkowy w zakresie: oferowanej usługi przesyłania danych o zmianach w Serwisie oraz usługi subskrypcja.
 2. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
 3. Używanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów.
 4. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 5. Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu będą przesyłane przez Państwa komentarze, opinie bądź też jakiekolwiek sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie, Właściciel zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych przez Państwa treści bez żadnych ograniczeń, w szczególności poprzez umieszczenie ich w Serwisie, jak i w celach marketingowych, promocyjnych bądź dystrybucyjnych własnych produktów.
 7. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

II. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo, jest następujący: Serwer statystyk WWW, Hosting stron WWW.

III. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
 4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Jeżeli podczas korzystania z serwisu użytkownik będzie przekazywał Właścicielowi dane osobowe, będą one przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych Właścicielowi oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

V. PRAWO AUTORSKIE

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 3. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 4. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

VI. PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Partnerzy kampanii

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu